תקנון מטפלים

 

 1. תקנון זה ייקרא "תקנון מטפלים" והוא מהווה בעניינו השלמה לתקנון האתר http://www.myinspire.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8/ (להלן: "תקנון האתר") כשכל הוראות תקנון האתר מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 2. בתקנון זה "מטפל" או "מטפלים" – מי שהשלים את לימודיו במוסד מוכר על ידי רשויות המדינה, ורלוונטי לתחום הטיפול בתחום התמחותו של אותו מטפל, והוסמך על ידי המוסד האמור, ובלבד שהמוסד האמור היווה לאורך לימודי המטפל והשלמתם מוסד מוכר, לאותו תחום התמחות.
 3. תקנון זה עניינו להסדיר את זכות השימוש בפורטל של מטפלים מוסמכים החפצים להשתמש בשירותי הפורטל לצורך פרסומם כמטפלים, בין אם במסגרת הפורומים המופיעים באתר, והן אם באינדקס המטפלים.
 4. הפורטל מקנה לכל מטפל אפשרות להשתמש בשירותי האתר, ולפרסם עצמו כמטפל באינדקס המטפלים, בהתאם לתנאי התקשרות (לרבות תשלום דמי מנוי) שיוסדרו באופן פרטני בין מפעילי האתר, כהגדרתם בתקנון האתר, ובין אותו מטפל, ועל פי שיקול דעת מפעילי האתר. למפעילי האתר סמכות מלאה לסרב לבקשתו של מטפל להיכלל באינדקס המטפלים באתר, מכל סיבה שהיא, ומבלי שיהיו חייבים לנמק את טעמיהם.
 5. המטפל מתחייב ליתן ללקוחות שיגיעו אלו באמצעות האתר טיפול מקצועי, מכובד ואדיב.
 6. המטפל מתחייב לכבד שוברי הנחה שיפרסם בפורטל למנויי הפורטל, אם וככל שיפרסם.
 7. למטפל תהא אחריות בלעדית על הפרסומים המופיעים מטעמו באתר, ולמפעילי האתר אין ולא תהא כל אחריות בקשר לכך.
 8. כל מטפל הנרשם לאינדקס, מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו קיימים כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הרלוואנטיים למתן השירות המפורסם על-ידו באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי להטיל על החברה כל אחריות או חובה, מפעילי האתר יהיו רשאים לדרוש מהמטפל, בכל שלב, ואף כתנאי לרישומו באינדקס, להמציא להם את כל האסמכתאות והמסמכים הרשמיים מהמוסד שבו השלים את לימודיו והמעידים כי הוא אכן מטפל, או כל מסמך אחר, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 9. למפעילי האתר שמורה הזכות לבטל חברות של מטפל באינדקס המטפלים, ללא הודעה מוקדמת, ללא נימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובמקרה שבו הפר המנוי תנאי מתנאי תקנוני הפורטל – אף לחלט למנוי את דמי החבר בעבור תקופה שטרם נוצלה על – ידו.
 10. המטפל מתחייב שהתכנים שהינו מעלה לאתר, הינם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים, ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות, לא כוללים מידע מטעה, או מידע בעל אופי מיני, מעליב, או מטריד בכל צורה ואופן שהוא, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל המפורסם על-ידי המטפל הינו בהתאם להוראות כל דין. המטפל מצהיר ומסכים בזאת כי הינו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאים אלו ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת כל דין. המטפל מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר למפעילי האתר לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי האתר ומנהליו. המטפל מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע באתר הוא מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, המטפל לא יתבע דבר בגינם.
 11. כל מטפל הרושם עצמו באינדקס מצהיר ומתחייב בזאת כלפי מפעילת האתר כי פרסומו ומתן הטיפול על-ידו, ככל שניתן, אינו מפר כל זכות של צד ג' כלשהי, לרבות זכויות קנין רוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפרסם מתחייב בזאת לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לה בעקבות פרסום באינדקס ו/או בעקבות מתן טיפול ו/או ייעוץ שניתן למשתמש באתר.
 12. מפעילי האתר אינם מחייבים, על חשיפת המידע הפרסומי של המטפל לכמות משתמשים מסוימת. לא תהיה למטפל המפרסם באינדקס כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין היקף החשיפה בכל חלקי האתר ו/או האינדקס.

 1. מפעילי האתר רשאים להסיר כל פרסום באינדקס, וכן כל פרסום אחר כלשהו באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר להסיר כל פרסום אשר אינו ראוי, הולם, פוגע, מפר או עלול להפר זכויות של צד ג' ו/או שנושאו אינו קשור לתחומיו של האתר. מפעילי האתר רשאים להגביל את אופן הפרסומים ו/או לדחות בקשות מסוימות לפרסום באינדקס, וזאת על פי שיקול דעתם, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
 2. מפעילי האתר רשאים לשנות את התוכן ו/או את המבנה של הפרסום באינדקס לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באינדקס, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. כמו כן, למפעילי האתר קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את האינדקס, מראהו, היקפו וכן זמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למטפל המפרסם באינדקס כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים כאמור.
 5. מפעילי האתר רשאים בכל עת לשנות תנאי תשלום, לרבות תעריפים, עבור פרסום באינדקס.
 6. מפעילי האתר יודיעו  על כל שינוי בתנאי התשלום, 10 ימים לפני שתערוך שינוי כאמור. מובהר כי שינוי בתנאי התשלום לא יחול למפרע.
 7. מפעילי האתר, לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לפרסום ולא תשפה בכל צורה שהיא את המטפל במקרה של הפרעה בשירות, ו/או תקלה מכל צורה שהיא ולכל זמן שהוא – ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – יחולו הסעיפים הרלוואנטיים בתקנון האתר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
Close