תקנון אתר

תקנון אתר

 1. גולש יקר, השימוש בפורטל www.myinspire.co.il (להלן: "הפורטל" או "האתר") ובתכנים המוצגים בו, באשר הם (להלן: "התכנים" או "תכני האתר") בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"). שימושך באתר מהווה חזקה חלוטה בדבר הסכמתך להיות מחויב/ת לתנאים אלו.
 2. האמור בתקנון זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 3. האתר מנוהל ומופעל על ידי My Inspire (עוסק פטור) מרחוב אהרון כצנלסון  19 פתח תקוה (להלן: "MI"), ו/או על ידי מי מטעמה (להלן יחד: "מפעילי האתר").
 4. השימוש בתכני האתר מותר לצרכים פרטיים ואישיים בלבד.
 5. השימוש בפורטל ו/או בתכנים  ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 6. MI לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכל תוכן המוצג באתר או קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה של תכנים כאמור בכל דרך, ו/או מכל מוצר או שירות שנרכשו על ידי המשתמש באמצעות האתר.
 7. MI לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. MI לא תהיה אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר.
 8. MI לא תהיה אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.
 9. MI לא תהיה אחראית, ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.
 10. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה בפורטל בעתיד.
 11. ככל שהמשתמש הינו ספק מוצרים או שירות, לרבות עמותות ומלכ"רים (להלן: "ספק") אותו ספק נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה ו/או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ומתחייב לשפות את MI בגין כל נזק שייגרם לה בעקבות כך.
 12. האתר כולל תכנים מסחריים כגון פרסומות, מודעות והחלפות קישורים, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או אתרים שותפים, המבקשים להציע למכירה שירותים.
 13. MI לא תישא באחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. MI איננה מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתכנים אלו ולכל תוצאה משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
 14. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יהיו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. MI איננה צד לכל עסקה כזו.
 15. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש וגולש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי MI בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות בעקבות פרסום תכנים באתר.
 16. תכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים דעה אישית מסוימת של הכותבים. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
 17. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן שנתקבל בעת השימוש בפורטל, ואינו רשאים להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
 18. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבפורטל הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות ונכונות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
 19. מפעילי האתר יהיו רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו וזמינותם של השירותים ואו התכנים הניתנים בו, כל זאת ללא כל צורך להודיע על כך לאיש. לאור האמור, מובהר בזאת כי לא יהיה למפרסם ואו למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
 20. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות אשר ניתן באתר לא יופרע, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של מפעילי האתר ואו ספקי השירות שלו. לאור האמור, מובהר בזאת כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.
 21. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הינן של MI בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל- MIלעשות בהם שימוש. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ- MI או מבעלי הזכויות, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו לאתר.
 22. סימני המסחר והפרסומת באתר הינם קניינם של המפרסמים בלבד, ואין לעשות כל שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב.
 23. במוסרך תכנים, המיועדים לפרסום באתר, הנך מאשר כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, הנך מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום.
 24. מידע משפטי. באתר מופיע מידע משפטי רב ובכלל זה, חוקים, תקנות, נהלים, וסיכומים ותקצירים של אלה. מובהר, כי  המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי הפורטל כל אחריות.
 25. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לעו"ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.
 26. בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי עו"ד ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם בפורטל כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.
 27. פורומים. באתר קיימים פורומים בהם ניתנות תשובות ממומחים שונים, בנושאי מומחיותם ("פורום מומחים"). התכנים המופיעים בפורום המומחים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע לך להרחיב את בסיס הידע האישי שלך בלבד, בטרם פנייה אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה מסיימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התשובות בפורום המומחים, תלויות בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
 28. MI אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת MI ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו- MI לא תישא בכל אחריות בנדון.
 29. MI רשאית לבטל את הפורומים, להחליף מנהל פורום, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן, והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 30. בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של מנהל הפורום ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
 31. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. MI אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
 32. תכנים שיפורסמו בפורומים יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. MI לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. MI לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
 33. אינדקסים  מקצועיים. האתר מכיל אינדקסים של ספקי ציוד לבעלי מוגבלויות, של ונותני שירותים, כגון: עמותות, בתי מלון ואירוח, מטפלים (להלן: "האינדקסים" ו"מפרסמים" בהתאמה).
 34. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקסים, והנם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.
 35. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 36. MI תהיה רשאי לקבוע תנאים לרישומם של מפרסמים באינדקס, על פי שיקול דעתה המוחלט, ומבלי שתהיה חייבת לנמק את טעמיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, MI תוכל לדרוש ממפרסמים כאמור, הצגת מסמכים ותעודות, או לספק אישורים רשמיים, כתנאי לרישומם של מפרסמים באינדקס. MI תהיה רשאית לחזור ולדרוש את הצגתם של אישורים ומסמכים, עם פקיעתם או כתנאי לחידוש ההתקשרות בינה ובין אותם מפרסמים.
 37. MI תהיה רשאית להסיר מפרסם מהאינדקס, ככל שיסתבר לה שהפרטים שנמסרו על ידו שגויים ו/או מטעים ו/או בלתי ראויים או תואמים את מטרתו של האתר.
 38. הנך מתחייב לשפות את MI או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את MI או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
 39. תקנון המטפלים ותקנון החנות הווירטואלית מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה [להוסיף היפרלינק לכל אחד מהם]
 40. על תקנון אתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר ו/או מתקנון זה, הנו בבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה, או בבית המשפט המחוזי מרכז, לפי העניין.
 41. תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך 29/5/14 וניתן לשינוי בכל עת על ידי מפעילי האתר, כהגדרתם בתקנון הראשי, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח התקנון, כפי שהוא מפורסם באתר, הינו הנוסח הקובע בכל עת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
Close
Close